سیستمهای اعلان حریق

سیستمهای اعلان حریق

همواره در ساختمانها مسکونی و غیر مسکونی احتمال خطر حریق وجود دارد لذا جهت پیشگیری از خسارات کمتر و یا جلوگیری  احتمالی از تلافات جانی از سیستم اعلان حریق استفاده میگردد.

سیستم اعلان در 2نوع آدرس پذیر و غیرآدرس پذیر تولید میشود 

فنی همورا


بحث و تبادل نظر
نظر دهید
انصراف